top of page

Functionaris Gegevensbescherming

Alex Commandeur benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming voor de Rooms-Katholieke ledenadministratie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katholieke Kerk op dit terrein. Voor parochies heeft hij een heldere boodschap: ‘Ga met de gegevens van je leden om, zoals jij zou willen dat andere organisaties met jouw gegevens omgaan: zorgvuldig en correct’.

In zijn functie als Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt Commandeur toezicht op de ledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland die via systemen van IPAL loopt.(IPAL is het interdiocesaan platform automatisering en ledenadministratie). Hij heeft daarin drie hoofdtaken: toezicht houden, adviseren en voorlichten. ‘Elke organisatie in Nederland die het beheer heeft over een grootschalige bestand met persoonsgegevens, is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 verplicht om een FG in dienst te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholen, ziekenhuizen maar ook voor de kerken. Als FG moet ik er op toe kunnen zien dat het gegevensbeheer volgens de wettelijke regels verloopt en ik kan adviseren waar verbeteringen mogelijk zijn, of voorlichting geven om de kennis in de organisatie te verhogen’.

Parochies hebben de belangrijkste rol

Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk misschien wel de belangrijkste rol, legt Commandeur uit. De parochies moeten er voor zorgen dat het beheer van hun lokale ledenbestand op orde is en eventuele vragen van hun leden hierover afhandelen. ‘Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn’, aldus Commandeur. ‘Het is zaak om met de gegevens van kerkleden zo om te gaan, dat ze er op kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Dit vraag om bewustwording in de parochie. Het moet als het ware een tweede natuur worden om als het gaat over persoonsgegevens rekening te houden met het recht op de bescherming daarvan. Ook voor de AVG van kracht werd, was er overigens al een wet voor de bescherming van persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd. Zorgvuldigheid was altijd al geboden, dat wordt met de AVG nog eens extra onderstreept en met een landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt er op toegezien dat deze zorgvuldigheid ook daadwerkelijk wordt nagestreefd.’

Speciale AVG-pagina op rkkerk.nl

Vanuit het landelijke Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) streeft men er naar de parochies met informatie en praktische hulpmiddelen bij te staan in de uitvoering van een AVG-proof gegevensbeheer. Juriste van het SRKK schrijft daarvoor handleidingen, modeldocumenten en berichten, alles om de parochies te voorzien van handzame en direct toepasbare informatie en tips. Dit wordt gepubliceerd op een speciaal daarvoor ingerichte pagina op de website van het SRKK, www.rkkerk.nl/AVG. Hieraan is ook een nieuwsbrief gekoppeld, waarop de betrokkenen in de parochies zich gratis kunnen abonneren. Verder is er in elk bisdom een contactpersoon voor privacy aangewezen.

Contact

Alle informatie en tips in verband met de privacywetgeving is te vinden op www.rkkerk.nl/AVG. Via deze pagina kan ook een abonnement worden genomen op de gratis AVG-nieuwsbrief.

Contact met de Functionaris Gegevensbescherming kan worden opgenomen via het daarvoor bestemde contactformulier dat te vinden is op: www.rkkerk.nl/avg/contactformulier-functionaris-gegevensbescherming/

Archief
Zoeken op tags
bottom of page