top of page

Update conversies in DocBase

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de conversie van een aantal parochies. Duidelijk is geworden dat het inrichten van een pakket één is, maar dat de conversie van 700 parochies wel wat voeten in de aarde zal hebben. Daarvoor zijn op dit moment een tweetal belangrijke oorzaken aan te wijzen.

Op de eerste plaats hebben wij door het mogelijk maken van verschillende werkwijzen binnen Navision (centraal, decentraal en hybride model) een onduidelijke database-structuur gecreëerd, waarbij er verschillen zijn ontstaan tussen de officiële parochielijst en de verschillende lijsten met parochie-postcodes, waarbij fusies niet altijd consequent zijn doorgewerkt. Een onduidelijkheid die wij op landelijk niveau in beeld hebben, maar die wel zijn consequenties heeft voor de te volgen conversietrajecten.

In dit kader kan worden opgemerkt dat alle fusieparochies als centraal model in DocBase zullen worden verwerkt. Dat betekent dat als geografische parochie de fusieparochie zal worden vermeld. De voormalige parochie zal daarbij als locatie binnen de fusieparochie worden vermeld. Door het binnen DocBase aanwezige systeem van toegangsrechten kan toegang worden verleend tot gegevens op basis van zowel de geografische parochie als ook de locatie. Hierdoor wordt de huidige decentrale en hybride variant zoals bekend binnen Navision ook binnen DocBase mogelijk gemaakt.

Op de tweede plaats worden we geconfronteerd met de gevolgen van de vrijheden die wij hebben geboden c.q. de parochies hebben genomen bij het gebruik van Navision. Het blijkt dat parochies bepaalde problemen op verschillende manieren hebben aangepakt en opgelost. Het niet éénduidig gebruiken van velden binnen Navision tussen de verschillende parochies komt er nu bij de conversie duidelijk uit.

Omdat het niet mogelijk is om 700 maatwerk-conversietrajecten te gaan lopen (dat zou leiden tot een niet acceptabele hoogte van conversiekosten), zullen we er waarschijnlijk niet in slagen om in alle gevallen tot een volledige conversie te komen. In voorkomende gevallen zullen we over de consequenties daarvan overleggen met de betreffende parochie. Eventueel noodzakelijke handmatige herstelacties in DocBase kunnen daarbij noodzakelijk blijken.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page