top of page

Stand van zaken rondom AVG

Tijdens de afgelopen voorlichtingsdagen is onder andere een presentatie gegeven over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze presentatie is onder andere ingegaan op het feit dat de RKK binnen de AVG een bijzondere positie inneemt. Van groot belang is daarbij het begrip "gerechtvaardigd belang". Op grond daarvan mag de RKK zaken vastleggen en registreren zonder dat daarvoor steeds opnieuw toestemming dient te worden verkregen; de algemeen te volgen regel is dat zodra activiteiten plaatsvinden op basis van een gerechtvaardigd belang voor de kerk, rechtstreeks samenhangend met haar doelstellingen, er geen (afzonderlijke) toestemming is vereist.

Niet alles valt onder gerechtvaardigd belang. Zodra het gaat om het publiceren van beeldmateriaal (foto's, uitzending via internet van een kerkdienst etc.), zeker als het gaat om beeldmateriaal van kinderen en jongeren, zal toestemming expliciet noodzakelijk zijn.

Zoals in eerdergenoemde presentatie is aangegeven, zijn wij als RKK (in deze het totaal van bisdommen en parochies) gezamenlijk verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van de AVG. Er zal een samenstel van maatregelen moeten worden getroffen, op landelijk, diocesaan en parochieniveau om zo te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de AVG.

Zo worden er landelijk maatregelen getroffen in de nieuwe automatisering en wordt er landelijk gekeken naar de eventuele noodzaak van aanstelling van een zogenaamde FG. Ook op parochieniveau zullen maatregelen noodzakelijk zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan zullen afspraken en procedures zijn, gericht op hoe in concrete situaties dient te worden omgegaan met privacy gevoelige gegevens. Het mag gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid (en daaraan gekoppelde aansprakelijkheid) duidelijk zijn dat de maatregelen op de diverse niveaus op elkaar dienen aan te sluiten en een samenhangend geheel dienen te vormen. In dat kader is aan de parochies eerder gevraagd vooralsnog zelf geen nadere acties op het gebied van de AVG te ondernemen in afwachting van landelijk beleid in deze.

Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt aan de aanpassing van het huidige privacy-reglement aan de AVG en aan een set van praktisch handreikingen die u helpen in de beoordeling van uw eigen vraagstukken rondom privacy; wat mag wel en wat mag niet op de website, in het parochieblad etc. Wat spreken we af met betrekking tot het maken van een download van gegevens naar Excel, wat doen we met een uitdraai van een gedeelte van het ledenbestand? Zodra deze handreikingen ter beschikking zijn, zullen wij u daarover direct informeren.

Wordt op korte termijn vervolgd!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page