Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij de inrichting van de nieuwe automatisering van parochies wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden aan de eisen die aan de Kerk worden gesteld rondom de privacy van onze leden. Niet alleen de inrichting zelf, maar ook de procedures daaromheen worden door de AVG beïnvloed. Daarmee ook de wijze waarop u als parochie met uw ledenadministratie omgaat.

Op dit moment wordt op landelijk niveau, samen met andere kerkgenoot-schappen en de overheid, nog steeds nader overleg gevoerd over de exacte invulling die de Kerken moeten geven aan de AVG. Alhoewel zodoende de precieze eindsituatie in deze nog niet bekend is, proberen wij wel zoveel als mogelijk voor te sorteren op de te verwachten eindsituatie.

Zoveel mogelijk op landelijk niveau zal invulling worden gegeven aan verplichtingen uit hoofde van de AVG. Zo zal op landelijk niveau een functionaris voor gegevensbescherming (de zogenaamde FG) worden benoemd, zal voor zover nodig een Privacy Impact Assessment worden uitgevoerd en zullen allerlei protocollen worden opgesteld rondom het werken met privacy-gevoelige informatie.

Aan de parochies wordt uitdrukkelijk gevraagd deze protocollen af te wachten en hierin vooralsnog geen zelfstandige stappen te zetten.

Nadere info volgt.

Archief
Zoeken op tags