top of page

Nieuwsbrief Juli

Nieuwe automatisering parochies van start

Op 30 mei is het project Nieuwe Automatisering parochies echt van start gegaan met een eerste bijeenkomst met alle leden van alle werkgroepen, de leveranciers van ExactOnline en DocBase en de leden van de projectgroep. Deze eerste bijeenkomst was vooral bedoeld om kennis te maken en de werkwijze binnen het project te bespreken. Inmiddels hebben alle werkgroepen hun eerste bijeenkomsten gehad. Er zijn al veel wensen, eisen, tips en suggesties op tafel gekomen. De eerste opzet van de modules in DocBase is inmiddels aan de werkgroepen ter beoordeling voorgelegd. Dit beoordelingsproces loopt in verschillende groeps-samenstellingen door tot in september, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de klankbordgroep. (Aanmelden) Klankbordgroep De meeste voorlichtingsbijeenkomsten in de bisdommen zijn geweest, we mochten ons verheugen in een grote belangstelling. Alleen in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Roermond dienen deze nog te worden georganiseerd. Er hebben zich inmiddels al veel mensen aangemeld voor de Klankbordgroep. Daar zijn we erg blij mee, we merken dat deze mensen heel betrokken zijn en graag aan de slag willen. Toch vragen we nog even uw geduld: het duurt tot de tweede helft van september voor de Klankbordgroep aan de slag kan. De bijeenkomsten van de Klankbordgroep zijn inmiddels gepland en zullen worden georganiseerd op een drietal locaties verspreid over het land, te weten Zwolle, Eindhoven en Rotterdam. Voor de precieze data van deze bijeenkomsten verwijzen wij u graag naar onze website www.nieuwe-automatisering.nl. U kunt zich overigens nog steeds aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep via een mail aan helpdesk@nieuwe-automatisering.nl. Deelname aan de betreffende bijeenkomsten is voorbehouden aan degene die zich hiervoor ook hebben aangemeld. U bent van harte welkom om mee te doen! SILA In een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer d.d. 9 juni 2017 stelt de minister dat hij inzake het SILA dossier het wetgevingsproces tot beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente aan de SILA zal aanhouden. Het gaat om het opschorten van het eerder aangekondigde stopzetten van de koppeling per 1 maart 2018. Het lijkt er op dat alle acties op diverse fronten (waaronder de petitie die door vele gelovigen is getekend) om tot uitstel te komen hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de besluitvorming op het ministerie op dit punt. Een en ander betekent in ieder geval uitstel in de beëindiging van de SILA koppeling. De toekomst blijft echter onzeker, mede gezien de lopende kabinetsformatie. Dit geldt zowel de termijn van uitstel als het besluit tot stopzetting op enig moment in de toekomst. Maar vooralsnog is dit een positief bericht, het geeft ons de kans en de tijd om ons voor te bereiden op de toekomst. De voorbereiding hierop is met de besluitvorming rond de nieuwe automatisering voor parochies inmiddels in gang gezet. Wij zullen u hierover t.z.t. informeren. Het verdient in ieder geval aandacht om uw bestanden zo up to date mogelijk te houden met e-mailadressen en mobiele telefoonnummers, omdat deze gegevens in de toekomst van grote waarde kunnen zijn. Datalekken Vanaf mei 2018 treedt een nieuwe Europese Verordening in werking, waarin allerlei nieuwe regelgeving op het gebied van privacy, het voorkomen c.q. melden van datalekken alsmede de transparantie van databestanden (i.c. raadpleeg-mogelijkheden) is opgenomen. Mede in dit kader wordt gewerkt aan de gepresenteerde oplossing mijnrkkerk.nl. Wij kunnen ons voorstellen dat voornoemde Europese Verordening en de implicaties daarvan reeds onderwerp van gesprek zijn geweest binnen uw parochiebestuur. Wij verzoeken u echter in deze vooralsnog geen nadere acties te ondernemen. Op landelijk niveau vinden thans op diverse fronten gesprekken plaats en wordt getracht een en ander op hoger niveau in te vullen. Lokale initiatieven zouden het welslagen hiervan in de weg kunnen staan. Conversie Veel vragen die gesteld worden gaan over de conversie van de gegevens naar de nieuwe software. Hoewel dit proces nog in detail uitgewerkt moet worden, kunnen we al wel een aantal zaken met u delen: - Voor de conversie vanuit Navision zullen we een conversieprotocol ontwikkelen, rekening houdend met het gebruik van de zgn. vrije velden. - Voor conversie uit andere pakketten is maatwerk mogelijk, dit zal met de betreffende parochie(s) worden afgestemd. In de meeste gevallen is conversie mogelijk wanneer de gegevens vanuit uw huidige pakket in de vorm van een .csv-bestand kunnen worden aangeleverd. Welke (extra) kosten dit met zich meebrengt moet per geval bekeken worden. Inmiddels is de aanmelding voor de overgang naar de nieuwe automatisering gestart. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze website www.nieuwe-automatisering.nl. Opleiding De opleidingen voor de nieuwe automatisering zijn voorzien vanaf half oktober 2017. Hoe deze er uit komen te zien is nog niet precies bekend, maar op dit moment denken we aan een vorm waarbij in een sessie van een halve dag de belangrijkste informatie over DocBase met u gedeeld wordt, waarna u aan de hand van instructiefilmpjes en handleidingen zelf aan de slag kunt. Voor de introductie van Exact staat een soortgelijk traject in de planning, eveneens voor een halve dag. De planning van deze bijeenkomsten zal mede afhankelijk zijn van de uiteindelijke planning van de overgang van parochies. Tot slot De zomerperiode is inmiddels aangebroken. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief hebben Midden- en Zuid-Nederland inmiddels vakantie en komende week is ook het Noorden aan de beurt. Ondertussen werken wij hard door aan de invulling van de Nieuwe Automatisering. Voor de komende periode moet nog veel werk worden verzet. Maar met uw hulp gaat dat zeker lukken. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in! Een goede zomerperiode gewenst!

Projectgroep Nieuwe Automatisering Parochies Juli 2017

Archief
Zoeken op tags
bottom of page