top of page

SILA

Ook in de nieuwe automatisering voor de parochies wordt voorzien in een volledige koppeling met Sila. Via Sila worden van alle gelovigen met een zogenaamde Sila stip alle mutaties in de GBR (waaronder de verhuizingen) doorgegeven aan de RK-ledenadministratie, zoals die straks in DocBase zal worden gevoerd. 

 

 

Wat is een "Sila"-stip? Een Sila-stip is een aantekening in de gemeentelijke bevolkingsregistratie, dat eventuele mutaties daarin mogen worden doorgegeven aan de gezamenlijke kerken, die samenwerken binnen Sila. Binnen Sila worden deze mutaties vervolgens uitgesplitst en doorgegeven aan de aangesloten kerken. Bij de start van Sila in de jaren '80 van de vorige eeuw hebben alle katholieken die destijds vastlagen in de door de toenmalige katholieke parochies gevoerde ledenadministraties deze aantekening gekregen.

In de plannen van het huidige kabinet is het voornemen opgenomen de koppeling tussen Sila en de GBR te continueren. Voor het werk van de Kerk is het voortbestaan van deze koppeling van groot belang. Het is namelijk eigenlijk de enige route waarlangs de volledigheid van de ledenmutaties is te waarborgen en daarmee de continue juistheid van de ledengegevens.

bottom of page